مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران- الگوریتم مراحل بررسی مقاله‌ها
الگوریتم مراحل بررسی مقاله‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران:
http://ijoss.srtc.ac.ir/find-1.124.25.fa.html
برگشت به اصل مطلب