:: دوره 30، شماره 2 - ( 12-1398 ) ::
جلد 30 شماره 2 صفحات 531-548 برگشت به فهرست نسخه ها
جورسازی آماری در آمارگیری‌های نیروی کار و گذران وقت
هادی خدابنده‌لو*، زهرا رضایی قهرودی
مرکز آمار ایران
چکیده:   (460 مشاهده)
ﭼﮑﯿﺪه. در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر، ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای و مدیریت ﺷﻮاﻫﺪﻣﺒﻨﺎ از طرقاﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ هزینه‌های ﺑﺎﻻی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﺎری، اﻣﮑﺎن اﺟﺮای یک آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دست‌یابی ﺑﻪ یک ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺠﺰا و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰیﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻫﺮ آﻣﺎرﮔﯿﺮی، ادﻏﺎم و اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﻤﯿﺖ به‌سزایی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در این ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی، دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﮔﺬران وﻗﺖ پاییز  1394 در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. از طریق اینﺟﻮرﺳﺎزی ﻋﻼوه ﺑﺮ افزایش ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﻣﻨﺒﻊ، اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

واژه‌های کلیدی: ﺟﻮرﺳﺎزی آﻣﺎری، آمارگیری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، آمارگیری ﮔﺬران وﻗﺖ، روشﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی، آﻣﺎر رﺳﻤﯽ.
متن کامل [PDF 331 kb]   (148 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/12/27 | پذیرش: 1398/12/20 | انتشار: 1398/12/20


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 2 - ( 12-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها